Vedtægter for Nysted Kajak- og Roklub

§ 1

Foreningens navn er Nysted Kajak- og Roklub (i forkortelse N.K.R.).

Foreningens hjemsted: Guldborgsund Kommune.
Foreningens adresse: Strandvejen 4, 4880 Nysted. 
Klubbens formål: At fremme ro og kajaksporten

Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund, samt Dansk Kano- og Kajak Forbund. Ligesom klubben kan være medlem af andre specialforbund.

§ 2

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som aktivt eller passivt medlem.

De aktive medlemmer opdeles i senior afdeling (fra 18 år og opefter) og junior afdeling (til og med det fyldte 17. år).

Som betingelse for deltagelse i roningen må ethvert medlem opfylde de i D.F.f.R.’s eller andre specialforbunds love og reglementer indeholdte krav om svømmefærdighed.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.

§ 3

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest 1. april.
Kontingent for hele sæsonen opkræves i maj.

§4

Handler et medlem imod klubbens love, reglementer og øvrige bestemmelser eller gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben, kan bestyrelsen idømme den
pågældende straf fra karantæne til eksklusion, dog først efter den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen. Ved eksklusion kan medlemmet dog kræve sagen
behandlet på den først kommende ordinære generalforsamling. Medlemmet har adgang til denne generalforsamling med ret til at forsvare sig og har stemmeret vedrørende punktet om eksklusion.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

§ 5

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Aktive medlemmers kontingent kan ved aftjening af værnepligt og ved længere tids sygdom af bestyrelsen
midlertidigt helt eller delvis eftergives. Medlemmer under uddannelse kan, efter ansøgning, få nedsat kontingentet til det som til enhver tid betales i juniorkontingent.

Foreningen er en selvstændig juridisk enhed og medlemmer herunder bestyrelsen hæfter alene med deres medlemsbidrag.

§ 6

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle skal være aktive medlemmer. I bestyrelsen kan maksimalt være 2 juniorroere. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. De afgår efter tur med 3 det ene år og 2 det andet år. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen ved eventuel afgang. Disse vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, rochef og materielforvalter, samt nedsætter de arbejdsudvalg, der skønnes nødvendige for klubbens drift. I sådanne udvalg kan indvælges aktive og passive medlemmer udenfor bestyrelsens kreds. Bestyrelsen vælger repræsentanter til kreds- og hovedgeneralforsamling i D.F.f.R. og til andre organisationer og udvalg.

Bestyrelsen kan overdrage kassererposten til et medlem udenfor bestyrelsen. Dette medlem skal dog være et aktivt seniormedlem, og han/hun har ikke stemmeret i bestyrelsen, men deltager i alle
bestyrelsesmøder.

Såfremt bestyrelsen benytter kasserer udenfor bestyrelsen, skal kassereren hvert år, i forbindelse med regnskabsaflæggelse, vælges af generalforsamlingen.

§ 7

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, deriblandt formand eller næstformand er til stede. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i hans fravær, næstformandens stemme afgørende. Klubben tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 8

Den daglige roning ledes af den vagthavende rochef i overensstemmelse med et af bestyrelsen vedtaget reglement, som skal være opslået i klubhuset.

Guld- og sølvårer tildeles efter følgende regler:

       Guldåre, senior ……………1500 km

       Guldåre, junior drenge ……… l000 km

       Guldåre, junior piger ………….800 km

       Sølvåre, senior ………………..1000 km

       Sølvåre, junior drenge ………..500 km

       Sølvåre, junior piger ……….400 km

De anførte kilometer skal være roet på en sæson.

§ 9

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uden hensyn til mødeantal, jf. § 15 Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før sæsonens begyndelse og skal indvarsles senest 8 dage forinden på klubbens hjemmeside, via mail eller ved skriftlig tilsigelse til medlemmerne. Dagsordnen skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af sekretær
  1. Formandens beretning
  2. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab
  3. Fastlæggelse af kontingent.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden som dog skal være skriftlig, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det. Medlemmer der ikke har været medlem i mindst 3 måneder før general-forsamlingen har ikke stemmeret. Stemmeafgivelse kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forslag, der ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen til formanden.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 1/5 af de aktive stemmeberettigede medlemmer med underskrift indsender skriftlig motiveret begæring
herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse med angivelse af dagsorden på samme måde og med samme tidsfrist som den ordinære
generalforsamling.

§11

Passive medlemmer har stemmeret til alle bestyrelses- og revisorposter. Derimod ikke stemmeret i andre anliggender, men adgang til bådehus, møder og fester.

Passive medlemmer har ikke ret til at benytte klubbens materiel.

Medlemmer under 15 år har ingen stemmeret.

§ 12

Klubbens regnskab følger kalenderåret. Bilagskontrol foretages af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens bøger og har pligt til i forbindelse med bilagskontrol af årsregnskabet, at overbevise sig om tilstedeværelsen af kassebeholdningen og formue.

§ 13

Bestyrelsen er pligtig til at føre følgende bøger:

Kassebog.
Forhandlingsprotokol
Medlemsfortegnelse.
Rojounal.

§ 14

Valg og beslutninger sker ved simpelt flertal.

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Til omstødelse af en af bestyrelsen foretaget eksklusion kræves ligeledes 2/3 af de afgivne er for omstødelsen.

§ 15

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer.
Likvidationsudvalget realiserer klubbens materiale på bedst mulig måde.

Det indkomne beløb anvendes først og fremmest til afvikling af eventuel gæld.

Et eventuelt tiloversblevet beløb anvendes til alment nyttigt formål, bestemt af den afsluttende generalforsamling.

Besluttet på generalforsamlingen d. 31. marts 2003.

Ændring af vedtægtens § 10 er vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2006.

Ændring af vedtægtens § 1 er vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2010.

Ændring af vedtægtens §§ 1, 3, 5 og 6 er vedtaget på generalforsamling den 15. marts 2011.

Ændring af vedtægtens § 9 er vedtaget på generalforsamling den 12. marts 2012.

Ændring af vedtægtens § 1 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2019.