Sikkerhedsreglement for Nysted Kajak- og Roklub

§1: Formål og gyldighed.

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Nysted Kajak- og Roklub.

Sikkerhedsbestemmelserne supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser. Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning, som foregår i klubregi –  både for klubbens medlemmer og gæster.
Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning.

Klubbens daglige rovand er Nysted Nor og 300 m fra kysten, samt op til 15 km mod øst og vest.
Roning i dagligt rovand er i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser, hvor en frigiven roer selv har ansvaret for sikkerheden ved roningen. Herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og svarer til de forhold – under hvilke roningen foregår.
Der skal altid benyttes våd- eller tørdragt ved roning alene, hvis vandtemperaturen er under 10 grader. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette, det kræver dog en særskilt aftale med bestyrelsen.
Ved klubroning i grupper uden for det daglige rovand, skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, og hvis anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige dennes færdigheder.

Inden roning skal roeren kende vejrudsigten for turen, og skrive sig ”ud” på klubbens tavle.

Under roningen skal roeren bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold. Medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s og klubbens sikkerhedsbestemmelser. Desuden skal  det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr – dvs. dækken (”spraydeck”), pumpe, øse og pagajflyder (”paddlefloat”) medbringes.

Efter roningen skal roeren slette sig på klubbens tavle. Derudover skal roeren gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel, samt indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til den sikkerhedsansvarlige.

Ved roning i andres rovande end det daglige, skal roeren gøre sig følgende overvejelser. Have en plan for at komme i land efter kæntring, ved svær tilgængelig landgang på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper. Medbringe et kort over området, det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, samt kompas, fløjte og mobiltelefon.
Ved roning på åbent vand skal roeren gøre sig følgende overvejelser.                Medbringe reservepagaj, nødblus og slæbetov. Have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

§3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning.

Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra standerstrygning til standerhejsning.
Det kræver følgende minimumskrav, hvis du ønsker at ro kajak om vinteren.                                                

Du er frigivet.
Du har søgt vintertilladelse og er blevet godkendt.
Du har som minimum aflagt makkerredningsøvelse i indeværende år.
Du har som minimum aflagt selvredningsøvelse i indeværende år, hvis du ønsker at ro alene.
Svømmevest og cockpitovertræk skal benyttes i vinterhalvåret.
Hvis du ikke før har roet om vinteren, skal du have en vejledningssnak med en instruktør.
Vinterroning må kun foregå i de lyse dagtimer – fra solopgang til solnedgang.
Du har læst og forstået Søsportens Sikkerhedsråds pjece  ”Værd at vide om kulde og beklædning til søs”.

Derudover skal nedenstående regler overholdes, hvis du ønsker at ro kajak alene.
Der skal altid benyttes våd- eller tørdragt ved roning alene, hvis vandtemperaturen er under 10 grader.

Ro aldrig ud hvis vindstyrken overstiger dine evner til at ro i den pågældende vindstyrke. (tjek altid vejrudsigten f.eks. på dmi.dk eller tilsvarende hjemmesider, inden  du begynder din tur på vandet).

Anbefalinger ved vinterroning.

Følgende bør medbringes. Handsker, hue, tørt tøj, varm drikkelse, mobiltelefon i vandtæt etui.

Ro kun i områder du er bekendt med, og hvor det er nemt at komme op af vandet – dvs. langs med kyster.

Ro aldrig længere fra land end du med sikkerhed kan redde dig i land, hvis du kæntrer.

Ro kontinuerligt i efteråret og vinteren, således at du vedligeholder dine kompetencer.

Sidst – men ikke mindst, brug din sunde fornuft! Det kan være dit liv, det handler om.

Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning. Her skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.
Ved mørkeroning skal roeren altid bære vest.

Gæsters ro rettigheder afgøres af dennes IPP-niveau i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser.
Ved udskrivning på klubbens tavle skal navn anføres.

Personer, der har en sygdom eller et handicap, som kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

Børn og unge under 15 år skal altid ro sammen med frigivne voksne over 18 år og bærer vest under roning hele året. Være i stand til at svømme mindst 600 m.

For børn og unge under 12 år gælder, at de altid ror sammen med frigivne voksne over 18 år og bærer vest under roning hele året. Være i stand til at svømme mindst 350 m.

§4 Frigivelser og rettigheder.

En roer er frigivet, når vedkommende er certificeret på EPP 2-niveau, er fyldt 15 år (under 18 år med forældres underskrevet tilladelse).
Man skal have roet mindst 200 km.
Skal altid bære godkendt svømme eller redningsvest.
Så vidt muligt holde sig tæt ved kysten.
Har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser med sikkerhedschefen eller en instruktør.

§5 Sikkerhedsarbejdet i klubben.

Bestyrelsen kan udpege en sikkerhedsansvarlig, som skal varetage sikkerheden ved roningen i klubben.

Det er den sikkerhedsansvarliges opgave:

At alt sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
At alle både der tilhører klubben eller opbevares i klubhuset, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og mærket.
At anspore til at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder deres svømme og redningsmæssige færdigheder.
At klubbens instruktører, trænere og turledere og andre, der virker for klubben har den nødvendige sikkerhedsmæssige viden og færdigheder.
At overvåge at klubbens frigivelser lever op til kravene.
At indstille ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser til bestyrelsen.
At sikre, at nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de risici, der kan være ved at ro i kajak.
At ulykker og nærved-ulykker skal indberettes til DKF’s ulykkesdatabase.

Den sikkerhedsansvarlige kan:

Nedlægge forbud mod anvendelse af kajakker, som er i uforsvarlig stand.
I konkrete tilfælde – og med begrundelse forbyde roning eller give dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne.
Opstille særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer.

Sikkerhedsbestemmelserne er godkendt af bestyrelsen i Nysted Roklub den xx.xx.xxxx, på baggrund af retningslinjer fra Søfartsstyrelsen og DKF. Foruden sikkerhedsbestemmelser – gælder sikkerhedsbestemmelserne for DKF ligeledes.